Skip to main content

Folkhälsovetenskap : Om evidens

Om evidens

Vad innebär begreppet "evidens"?

Med evidens menas "bästa tillgängliga vetenskapliga bevis". Att arbeta evidensbaserat innebär att kombinera evidens med kliniskt kunnande och patientens unika situation och önskemål.

På SBUs webbplats kan du hitta mer utförlig information om evidensbegreppet. Via SBU får alla i Sverige också tillgång till Cochrane Library, en databas som innehåller mycket evidensbaserat material inom hälso- och sjukvård. Cochrane-samarbetet är ett fristående internationellt nätverk av läkare, forskare, patienter och andra intresserade. Målsättningen med samarbetet är att samla in, kritiskt värdera, sammanfatta och förmedla pålitlig information om effekterna av olika behandlingar och förebyggande åtgärder.

Databaser med evidensbaserat material inom folkhälsoområdet