Skip to main content

Socialpsykiatri: Systematiska översikter

Systematiska översikter

En systematisk översikt är en forskningsmetod där man utgår från en preciserad fråga och sedan på ett systematiskt sätt söker fram och granskar relevanta studier som kan besvara frågan.

Enligt SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) kännetecknas en systematisk översikt av följande punkter:

  • En preciserad fråga/problem.
  • Reproducerbarhet: redovisning av urvalskriterier (inklusions- och exklusionskriterier) för att sålla fram den relevanta litteraturen samt strategier för sökning och kvalitetsgranskning. 
  • Systematisk sökning efter all relevant litteratur för den fråga eller problem som behandlas.
  • Kvalitetsgranskning av samtliga studier som uppfyller urvalskriterierna. 
  • Extraktion av data och tabellering från de studier som har kvalitetsgranskats. 
  • Sammanvägning av resultaten i till exempel en metaanalys. 
  • En bedömning av hur välgrundade resultaten är (evidensgradering).