Gå till huvudinnehållet

Sökguide termin 1 Polisprogrammet

Källkritik och värdera källor

Begreppet ”vetenskapligt” skiljer sig åt mellan olika discipliner. Vad som är vetenskapligt är en fråga som handlar om värdering och tolkning. Det som är vetenskapligt inom samhällsvetenskapen behöver inte vara vetenskapligt inom medicin och omvårdnad. När du söker information inom ett tvärvetenskapligt område som kriminologi är det därför bra om du är medveten om hur det kan skilja sig åt.

Det finns olika typer av vetenskapliga texter, de vanligaste man stöter på är artiklar, avhandlingar, böcker och bokkapitel. Du kan också hitta rapporter och konferensbidrag. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är lämpligt att använda sig av och i vilket sammanhang.

Är texten vetenskaplig? För att ta reda på det kan du ställa följande frågor:

  • Vem är författaren? Har författaren en tydlig koppling till ett lärosäte eller forskning?
  • Vad har texten för struktur? Vetenskapliga texter följer oftas IMRaD- strukturen, som står för Inledning, Metod(Material), Resultat och (and) Diskussion. Du kanske känner igen strukturen från hur ditt eget arbete ska läggas upp.
  • Är innehållet relevant för din frågeställning? Får du svar på dina frågor? Kan du stödja dina påstående på forskningen i texten?
  • Är innehåll och slutsatser aktuella? När är texten skriven?
  • Är texten vetenskalpligt granskad? Detta kallas vanligen peer review eller referee-granskad.

Om tidskriften använder sig av granskning så kan du oftast se detta på tidskriftens hemsida, men även i databasen Ulrichsweb. Om en tidskrift använder sig av peer review ser du en liten randig domartröja i Ulrichsweb. Lär dig mer om peer reviewprocessen genom att se den här filmen: