Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Vårdvetenskap: fördjupningsarbete

Strukturera din frågeställning enligt PEO

Du bör ha en välavgränsad frågeställning så att du vet vilka studier du letar efter och resultatet blir hanterbart. Som en hjälp kan du använda en modell som PEO, som används för kvalitativa studier.

PEO

Population Vem är fokus i frågeställningen?
Exposure Vilket problem är jag intresserad av?
Outcome Vad, i relation till problemet är jag intresserad av?

 

Exempel: Patienter med ALS upplevelser av maktlöshet

Population Patienter
Exposure ALS
Outcome Maktlöshet

Strukturera dina sökord utifrån PEO

Att använda PEO för dina sökblock gör att du kan se att sökningen täcker in de delar av frågeställningen som den ska göra, så att du inte missar relevanta studier. Rätt kombinerade sökblock gör att du både ringar in så mycket som möjligt av de relevanta studierna samtidigt som du avgränsar sökningen till ett avgränsat område.

PEO

Patienter med ALS upplevelser av maktlöshet

Population

Patienter

MH Patients OR patients

Exposure

ALS

MH Amyotrophic Lateral Sclerosis OR Amyotrophic Lateral Sclerosis[ OR ALS

Outcome

Maktlöshet

MH Powerlessness OR powerless*

Sökorden MH Patients, MH Amyotrophic Lateral Sclerosis och MH Powerlessness är ämnesord. Nedan kan du läsa mer om ämnesord. Kom ihåg att söka orden ett i taget och sen kombinera dem med AND i sökhistoriken.

Vilka delar ska inkluderas i sökningen?

Vilka delar av PEO som ska inkluderas i sökningen kan ibland vara lite svårt att avgöra och det skiftar för olika frågeställningar. Ibland behöver exempelvis inte patientgruppen tas med i sökningen för att den täcks in via interventionen eller området, exempelvis om du ska titta på patienter som genomgått kärlröntgen. Om du är osäker fråga oss på biblioteket och om inte vi kan svara kontakta din handledare.

Använd samma sökord i alla databaser!

För att din sökning ska vara systematisk är det viktigt att du använder samma sökord i alla databaser. Orden i fritext ska alltid vara samma, men ibland har databaser olika ämnesord för samma företeelse. Använd då det ord som är ämnesord i den aktuella databasen och lägg till det som fritextord i de andra databaserna. På samma sätt gör du i de andra databaserna du använder dig av.

Ämnesord

I Cinahl och Pubmed är de vetenskapliga artiklarna taggade med ämnesord som beskriver innehållet i studierna. I Pubmed heter ämnesorden MeSH, Medical Subject Headings och i Cinahl heter de Cinahl Headings.

Svensk MeSH

Karolinska institutets universitetsbibliotek har översatt de ämnesord som finns i Pubmed, MeSH-termer, till svenska, som de sammanställt i Svensk MeSH. Innan du börjar söka i Pubmed är Svensk MeSH en bra ingång för att leta fram vilka MeSH-termer du bör använda i Pubmed.

Svensk MeSH

Ämnesord för upplevelser och bemötande

Vissa begrepp kan vara svåra att hitta ämnesord för, exempelvis begrepp som beskriver upplevelser och bemötande. Karolinska institutets universitetsbibliotek har sammanställt en lista med rekommenderade ämnesord för Pubmed och Cinahl i dokumentet "Termer för upplevelser och bemötande".

Terrmer för upplevelser och bemötande.

Ämnesord i Cinahl - ett exempel

I bilden nedan visas hur ämnesord ser ut i Cinahl. Under all informaion om artikeln finns ämnesorden under rubriken "Subjects".

Bild som visar ämnesord kopplade till en artikel i Cinahl.

Sökteknik

Minst ett av orden ska vara med i sökningen - OR

OR anger att ett eller flera ord ska vara med i sökningen. Använd OR för att söka på både orden som ämnes-och fritextord eller på synonymer och närliggande begrepp. Du får fler träffar och gör en mer uttömmande sökning.

MH Nurses+ OR nurse*

Alla ord ska vara med i sökningen - AND

AND anger att alla sökord eller sökblock som du kombinerat ska vara med i sökningen. Du får färre men mer relevanta träffar.

(MH Nurses+ OR nurse*) AND (covid-19 OR sars-cov-2)

Söka på delar av ett ord - trunkering

Trunkering innebär att korta ner ett ord till dess ordstam och sen sätta ut en asterisk (*) och anger att olika ändelser, böjningar och stavningar av ett ord ska sökas fram.

nurse* (ger träffar på nurse, nurses och så vidare)

Söka på fraser eller begrepp - citattecken

När du vill söka på ett begrepp som innehåller två eller fler ord. Anger att orden ska sökas tillsammans i exakt den ordning och med den stavning som står. Du får färre och mer relevanta träffar.

"nursing care"

Blocksökning

Söka litteraturöversikter

Det går att söka litteraturöversikter i Cinahl och Pubmed, som båda har ämnesord för litteraturöversikter och undergruppen systematiska litteraturöversikter, i Cinahl finns också ämnesord för scoping reviews. När du har dina sökblock utifrån din frågeställning färdiga kan du lägga till ett sökblock med ämnes- och fritextorden nedan för att bara få fram litteraturöversikter inom ditt ämne.

Ämnesord Cinahl

Ämnesord Pubmed

Literature Review[MH] Review[Publication Type]
Systematic Review[MH] Systematic Review[Publication Type]
Scoping Review[MH] Review[Publication Type]

Fritextord Cinahl

Fritextord Pubmed

Literature Review Literature Review
Systematic Review Systematic Review
Scoping Review Scoping review