Gå till huvudinnehållet

Fördjupningsarbete - systematisk litteraturöversikt

Fördjupningsarbete - systematisk litteraturöversikt

Syftet med en systematisk litteraturöversikt är att beskriva forskningsläget inom ett visst ämnesområde. Detta görs genom att sammanställa och analysera eller kritiskt granska tidigare forskning utifrån en särskild metod vad gäller att söka, välja ut, presentera och analysera forskning för att besvara frågeställningen. En systematisk litteraturöversikt visar vad forskare är överens, eller inte överens om, samt vilka kunskapsluckor som finns.

Att söka systematiskt som vetenskaplig metod

För att kunna presentera en representativ helhetsbild av kunskapsläget  är det viktigt att hitta de mest relevanta studierna, därför behöver sökningen vara bred, med flera synonymer, och göras i flera databaser. Samtidigt behöver frågeställning, sökord och urvalskriterier också vara specifika, för att fånga det som avses. Det gäller att ha en balans mellan specificitet och sensitivitet. Med specificitet menas sökningens träffsäkerhet (relevans) och med sensitivitet dess känslighet (hur många av de relevanta studierna den fångar).

Att söka systematiskt vid fördjupningsarbete

  • Du utgår från en tydligt formulerad fråga
  • Din frågeställning avgör dina inklusions- och exklusionskriterier
  • Du gör en uttömmande systematisk sökning efter vetenskapliga artiklar
  • Du söker i flera databaser
  • Du sammanställer och analyserar resultaten från de inkluderade artiklarna
  • Du beskriver tydligt vilka databaser du sökt i, vilka sökord du använt och vilka avgränsningar du gjort

 

Inspiration: studentarbeten med systematisk litteratursökning inom kriminologi

Fördjupningsarbete

Fördjupningsarbetet ska ha formen av en systematisk litteraturöversikt, så som den beskrivits ovan. Din frågeställning ska knyta an till temat:

Kriminalitet/utsatthet i ett utvecklings- och livsförloppsperspektiv. Innefattar även antisocialitet, beteendestörningar, samsjuklighet med droger och psykiska störningar.

Frågeställningen kan antingen ha en kvantitativ eller kvalitativ inriktning:

  • Vad forskning visat om sambandet mellan någon faktor eller intervention och något utfall (kvantitativ inriktning)
  • Vad forskning visat om betydelsen av någon erfarenhet, något begrepp eller behandling för någon särskild grupp/kontext (kvalitativ inriktning)

Har du frågor kontakta oss!

lena.wennerholm@mau.se
ulrika.klintberg@mau.se