Gå till huvudinnehållet

Kriminologi - sekundärdata

Vad innebär sekundärdata inom kriminologi?

 • Data insamlad av någon annan än författaren
 • Kvantitativa sekundärdata: enkätdata, anmälda brott, demografisk befolkningsdata
 • Kvalitativa sekundärdata: intervjudata, anmälningar, mediarapportering, styrdokument eller lagstiftning

Fördelar med sekundärdata

 • Sparar tid
 • Möjliggöra användning av stora datamängder vilket ger säkrare statistiska analyser
 • Kan analyseras utifrån olika forskningsfrågor
 • Möjliggör samarbete och systematisk delning av kunskap
 • Möjliggör delaktighet och insyn

Men:

 • Det går inte att styra frågorna i frågeformuläret
 • Kräver förståelse för kontexten
 • Kräver metodkunskaper, eftersom olika insamlingsmetoder ger olika typer av data
 • Kan kräva registrering eller begäran om tillgång och därefter godkännande inför nedladdning

Vad är öppna forskningsdata?

 • Material som samlas in under forskningsprocessen
  • Kvalitativ - intervjudata
  • Kvantitativ - enkätdata
  • Illustrationer eller diagram

Observera forskningsetiken!

 • Forskningsetiska principer kan medföra begränsningar i hur datan får användas. En del forskningsdata är inte öppet tillgängliga på grund av sekretess, att de innehåller personuppgifter eller upphovsrättskyddat material.

Söka forsknings- och myndighetsdata

Registerdata

Officiell statistik

 Officiell statistik är, enligt lagen om den officiella statistiken (2001:99) , statistik som framställs enligt föreskrifter som regeringen meddelar och som används för forskning, utredningsverksamhet, allmän information och internationell rapportering på riksdagens uppdrag sedan slutet av 1970-talet.

Officiell kriminalstatistik

Brottsförebyggande rådet (Brå) ansvarar för den officiella kriminalstatistiken, som med utgångspunkt från bestämmelser i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken delas in i följande statistikområden:

 • Brott
 • För brott lagförda personer
 • Kriminalvård
 • Återfall i brott

Sök i Brås statistikdatabas

Sök i Brås statistik utifrån brottstyp

Patientregistret

Socialstyrelsen ansvarar för patientregistret, som ligger till grund för officiell och annan statistik om den svenska specialistvården. Registrets data används för statistik om exempelvis våldshändelser som ligger bakom vårdtillfällena.

Sök i patientregistret

Dödsorsaksregistret

Socialstyrelsen ansvarar för dödsorsaksregistret , som ger underlag för den officiella statistiken om dödsorsaker i Sverige. Registrets data används också för beskrivningar av befolkningens hälsa, som underlag för insatser i hälso- och sjukvården och för forskning.

Sök i dödsorsaksregistret

Självrapporterad data

Brås statistiska undersökningar

Brå gör årliga undersökningar som mäter bland annat utsatthet för brott, fötroendet för rättsväsendet, hatbrott, hot mot politiker samt brottslighet bland skolungdomar.

Sök i Brås statistiska undersökningar

Bedöma datan - hur användbar är den?

Innehåll

 • I vilket syfte är den insamlad?
 • Hur har datan samlats in?
 • Vad omfattas?

Form:

 • Har du rätt att återanvända datan?
 • Går datan att förstå?
 • Vilken programvara krävs (och därmed kunskaper) för att bearbeta datan?

Referera till dataset enligt APA 7th

Author/Rightsholder. (Year). Title of data set (Version number) [Description of form]. DOI

Exempel "National Crime Vicitimization Survey":

United States Bureau of Justice Statistics (2021). National Crime Victimization Survey, 2020 (ICPSR 38090; Version V1) [Data set]. https://doi.org/10.3886/ICPSR38090.v1

 

Här kan du läsa mer om hur du refererar till ett dataset enligt APA 7th