Gå till huvudinnehållet

Odontologi

Inkludera studier

Är studierna vetenskapliga?

Börja med att läsa titlarna på artiklarna. För de studier som verkar motsvara ditt syfte går du vidare och läser artiklarnas abstrakt, för att sen avgöra om du vill gå vidare och läsa hela artikeln i fulltext. Innan du läser hela studien kan det vara bra att kontrollera att de artiklar du vill inkludera är vetenskapliga. Då kan du titta på följande steg:

 • Expertgranskning: Är artikeln vetenskapligt granskad, så kallad peer review?
 • Struktur: Hur ser strukturen för artiklarna ut? Följer de IMRAD-modellen? Anges alla steg i forskningsprocessen?
 • Vem: Vem har skrivit artikeln? Vem har publicerat den?

Möter de inkluderade studierna dina inklusionskriterier?

När du vet att de inkluderade studierna är vetenskapliga kan du gå vidare med granskningen för att läsa hela studien och inkludera de som möter dina inklusionskriterier. Du kan exempelvis ställa följande frågor:

 • Studiepopulation: Studeras samma population som i din frågeställning?
 • Studiedesign: Vilken metod har använts, kvalitativ eller kvantitativ? Din frågeställning styr vilken studiedesign artiklarna ska ha
 • Aktualitet: Är studiens resultat fortfarande aktuell, eller behöver du söka fram nyare studier? Om det inte finns så mycket publicerat så kanske du behöver använda äldre studier

När du ser över om artiklarna möter dina inklusionskriterier är det viktigt att du kontrollerar att de du väljer inte refererar till samma studie. En och samma studie kan nämligen resultera i ett flertal vetenskapliga artiklar. Kontrollera därför författarnamn, årtal för publicering och innehåll och resultat i studierna, så att de inte ingår i samma studie. Dubbletter måste tas bort så att antalet inkluderade studier inte överskattas.

Värdera sökresultatet

När du gjort sökningar i dina valda databaser ska du systematiskt värdera de inkluderade studierna. Det systematiska tillvägagångssättet underlättar analysen och sammanställningen av resultatet, som då görs på ett konsekvent och opartiskt sätt. Granskningen får större tyngd om två oberoende av varandra personer granskar studierna, och sen sammanför sina tolkningar. Granskningen dokumenteras i en bilaga vilket ger transparens så att andra kritiskt kan granska och även göra om studien.

Kritiskt värdera de inkluderade studierna

För att kritiskt värdera de inkluderade studierna behövs kunskaper om olika vetenskapliga undersökningsmetoder, bland annat urvalsförfarande, studiepopulation och resultatmått (outcome). De huvudkriterier som används för att bedöma den vetenskapliga tillförlitligheten är i stort samma för både kvantitativa som kvalitativa studier. För båda bör studien ha ett väldefinierat syfte, tydligt beskrivet urval, metod, analys och resultat. Dock sklijer sig de frågor du kan använda för att bedömningen lite åt, eftersom den kvantitativa metoden används för att ange numeriska samband vilket den kvalitativa inte gör. Nedan följer några exempel på frågor för båda vetenskapliga metoder.

Granska och bedöma kvantitativa studier

Nedan finns några förslag på frågor att ställa om du ska granska kvantitativa studier:

 • Forskningsfråga: Är hypotesen klart och tydligt formulerad?
 • Studiepopulation: Framgår det vilka studiedeltagarna är? Hur stor är undersökningsgruppen?
 • Urval: Hur har urvalet gjorts? Är urvalet kontrollerat? Är det randomiserat och i så fall hur?
 • Datainsamling: Är datainsamlingsmetoden lämplig utifrån forskningsfrågan?
 • Resultat (Outcome): Vilket är resultatet och är det tillförlitligt?

Granska och bedöma kvalitativa studier

Nedan finns några förslag på frågor att ställa om du ska granska kvaltitativa studier:

 • Forskningsfråga: Är syftet tydligt formulerat? Är det lämpligt att använda kvalitativ metod för att besvara syftet?
 • Urval: Hur har urvalet gjorts?
 • Datainsamling: Är datainsamlingsmetoden lämplig utifrån forskningsfrågan?
 • Analys: Framgår det tydligt hur analysen gjorts? Är analysen förankrad i data?
 • Forskarroll: Har forskarna granskat sin egen roll och påverkan (bias)?
 • Resultat (Outcome): Framgår resultatet tydligt? Verkar det rimligt?