Gå till huvudinnehållet

Vårdvetenskap: grunderna

Vilka är de viktigaste databaserna?

I bibliotekets databaser kan du söka vetenskapliga artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Nedan hittar du två databaser där du hittar relevant forskning inom vårdvetenskap.

Sökteknik

Minst ett av orden ska vara med i sökningen - OR

OR anger att ett eller flera ord ska vara med i sökningen. Använd OR för att söka på både orden som ämnes-och fritextord eller på synonymer och närliggande begrepp. Du får fler träffar och gör en mer uttömmande sökning.

MH Nurses OR nurses

Alla ord ska vara med i sökningen - AND

AND anger att alla sökord eller sökblock som du kombinerat ska vara med i sökningen. Du får färre men mer relevanta träffar.

(MH Nurses+ OR nurses) AND (covid-19 OR sars-cov-2)

Söka på delar av ett ord - trunkering

Trunkering innebär att korta ner ett ord till dess ordstam och sen sätta ut en asterisk (*) och anger att olika ändelser, böjningar och stavningar av ett ord ska sökas fram.

nurse* (ger träffar på nurse, nurses och så vidare)

Söka på fraser eller begrepp - citattecken

När du vill söka på ett begrepp som innehåller två eller fler ord. Anger att orden ska sökas tillsammans i exakt den ordning och med den stavning som står. Du får färre och mer relevanta träffar.

"nursing care"

Trunkering i Pubmed

  • Fritextsökning i Pubmed söker automatiskt på närmaste MeSH-term, som tas med i sökningen utan att du behöver tänka på det. Men om du använder trunkering eller frassökning så stänger du av denna funktion, därför kan det vara bra att inte använda just frassökning och trunkering i Pubmed.

Ämnesord

I Cinahl och Pubmed är de vetenskapliga artiklarna taggade med ämnesord som beskriver innehållet, exempelvis vilken patientgrupp som är fokus för studien, vilket område som studerats och vilken vetenskaplig metod som använts. I Pubmed heter ämnesorden MeSH, Medical Subject Headings och i Cinahl heter de Cinahl Headings.

Svensk MeSH

Karolinska institutets universitetsbibliotek har översatt de ämnesord som finns i Pubmed, MeSH-termer, till svenska, som de sammanställt i Svensk MeSH. Innan du börjar söka i Pubmed är Svensk MeSH en bra ingång för att leta fram vilka MeSH-termer du bör använda i Pubmed.

Svensk MeSH

Ämnesord för upplevelser och bemötande

Vissa begrepp kan vara svåra att hitta MeSH-termer för, exempelvis begrepp som beskriver upplevelser och bemötande. Karolinska institutets universitetsbibliotek har sammanställt en lista med rekommenderade ämnesord för Pubmed och Cinahl i dokumentet "Termer för upplevelser och bemötande".

Terrmer för upplevelser och bemötande.

Värdera sökresultatet

Börja med att läsa titlarna på artiklarna. Om de verkar intressanta, gå då vidare och läs artiklarnas abstrakt (sammanfattning). Genom att läsa abstrakt kan du avgöra om du vill gå vidare och läsa hela artikeln i fulltext. Här följer några förslag på frågor som kan vara bra att ställa sig under urvalsprocessen:

  • Expertgranskning: Är artikeln vetenskapligt granskad, så kallad peer review?
  • Relevans: Är artikeln relevant utifrån din frågeställning? Är resultatet trovärdigt?
  • Vem: Vem har skrivit artikeln? Vem har publicerat artikeln?
  • Målgrupp: Vem är den tänkta läsaren?
  • Struktur: Hur ser strukturen för artiklarna ut? Följer de IMRAD-modellen? Anges alla steg i forskningsprocessen?
  • Aktualitet: Är informationen i artikeln fortfarande aktuell? Finns det nyare artiklar om ämnet som du kan välja istället?