Gå till huvudinnehållet

Ledarskap och organisation - systematisk forskningsöversikt

Vad är en vetenskaplig artikel?

 • Följer ofta en viss struktur (IMRAD), se nedan
 • Presenterar forskningsresultat
 • Är skriven av forskare
 • Granskas av ämnesexperter (peer review), se nedan
 • Är utgiven av ett lärosäte eller akademiskt förlag

IMRAD

Alla delar av forskningen ska beskrivas så objektivt och och tydligt som möjligt i en vetenskaplig artikel för att den ska kunna gå att replikera. De följer ofta en särskild struktur, där följande rubriker vanligtvis finns med i artikeln (men de kan vara skrivna med andra ord):

 • I - Introduction
 • M - Methods
 • R - Results
 • And
 • D - Discussion

Förutom ovanstående rubriker brukar även vetenskapliga artiklar ha ett abstrakt, en beskrivning av innehållet.

Peer review

Vetenskapliga tidskrifter har en redaktion som avgör vilka artiklar som ska publiceras. När en forskare vill publicera en artikel i en tidskrift måste den först granskas av andra forskare inom ämnet, så kallad peer review. Processen innebär ofta att forskaren får tillbaka artikeln från granskaren och måste göra ändringar innan den tillåts publiceras. I filmen nedan kan du lära dig mer om peer review-processen.

Olika typer av vetenskapliga artiklar

Det finns olika typer av vetenskapliga artiklar, där en skillnad kan vara om artikeln är en primär- eller en sekundärkälla. En primärkälla består av förstahandsinformation som rapporterar originaldata, medan en sekundärkälla bygger vidare på tidigare gjorda studier.

 • Originalartikel: En originalartikel är en primärkälla som använder originaldata (som exempelvis intervjuer eller enkäter, så kallad kvalitativ eller kvantitativ metod) och publicerar ny forskning.
 • Reviewartikel: I en reviewartikel eller översiktsartikel samlar man originalartiklar och sammanställer resultaten. Reviewartiklar är ett sätt att få en översikt över ämnet.
 • Systematiska litteraturöversikter (Systematic Review): Är en särskild typ av översiktsartikel där man har gått igenom samtliga studier eller artiklar som är viktiga för frågeställningen och kvalitetsgranskat dessa innan sammanställningen.
 • Metaanalys: Systematiska litteraturöversikter kan innehålla en metaanalys som väger samman resultatet från flera studier och drar statistiska slutsatser.

Läsa vetenskapliga artiklar effektivt

1. Rubrik, abstract och nyckelord

Rubrik, abstract och nyckelord ger dig rätt bra information om artikelns innehåll. Abstractet är en kort sammanfattning av artikeln. Om du känner igen begrepp från din frågeställning i de här detarna kan du göra en första bedömning om artikeln är intressant nog att gå vidare med.

2. Introduktion

I introduktionen får du artikelns bakgrund och här presenteras syfte och frågeställningar. När du har läst introduktionen bör du ha en tydlig uppfattning om artikelns fokus ligger tillräckligt  nära din frågeställning. Om du tycker den ligger för långt ifrån ditt område bör du inte lägga mer tid på artikeln.

3. Diskussion, metod och resultat

Gå nu vidare till diskussionen där författaren redogör för de viktigaste resultaten och diskuterar dem i relation till annan forskning. Om du tycker att artikeln fortsätter att vara relevant kan du gå vidare och läsa de två återstående delarna, metod och resultat. Där får en detaljerad beskrivning av forskningsmetoden och en saklig redogörelse för resultaten.