Gå till huvudinnehållet

Biomedicinsk analytiker: grunderna

Den vetenskapliga artikeln

Vad är en vetenskaplig artikel?

 • Följer ofta en viss struktur (IMRAD)
 • Presenterar forskningsresultat
 • Är skriven av forskare
 • Vetenskapliga granskning av ämnesexperter (peer review)
 • Är utgiven av ett lärosäte eller akademiskt förlag

IMRAD

Alla delar av forskningen ska beskrivas så objektivt och och tydligt som möjligt i en vetenskaplig artikel för att studien ska kunna gå att replikera. Inom vårdvetenskap följer de ofta en särskild struktur, där följande rubriker vanligtvis finns med i artikeln (men de kan vara skrivna med andra ord):

 • I - Introduction
 • M - Methods
 • R - Results
 • And
 • D - Discussion

Förutom ovanstående rubriker brukar även vetenskapliga artiklar ha ett abstrakt, en kort beskrivning av innehållet, referenser i löpande text samt en referenslista

Peer review

När en forskare vill publicera en artikel i en tidskrift måste den först granskas av andra forskare inom ämnet, så kallad peer review eller referee-granskning, det innebär ofta att forskaren får tillbaka artikeln från granskaren och måste göra ändringar innan den tillåts publiceras.

Filmen nedan förklarar hur peer review-processen gå till. Klicka på kugghjulet och välj om du vill ha filmen textad.

Olika typer av vetenskapliga artiklar

Olika typer av vetenskapliga artiklar

Primärstudie

 • Empirisk studie där datainsamling består av intervjuer, observationer eller enkäter
 • Forskaren i direkt kontakt med informanterna; primär relation

Exempel

 • Originalartikel: Primärstudie som använder originaldata (som exempelvis intervjuer eller enkäter) och publicerar ny forskning.

Sekundärstudie

 • Litteraturöversikt; studie av redan publicerade primärstudier, där datainsamlingen består av systematisk sökning i flera databaser
 • Forskaren endast indirekt kontakt med empirin (datan), genom primärstudiernas text; sekundär relation 

Exempel

 • Systematiska litteraturöversikter: Genomgång av samtliga studier som är viktiga för frågeställningen samt kvalitetsgranskning och sammanställning av resultatet. Kan baseras på antingen kvalitativa eller kvantitativa primärstudier.
  • Metasyntes: Baseras på kvalitativa primärstudier och tillämpar kvalitativ analys. Primärstudiernas resultat tematiseras och resulterar i en ny syntes. Vanligt inom omvårdnad.
  • Metaanalys: Baseras på kvantitativa primärstudier och tillämpar statistisk analys. Sällsynt inom omvårdnad.

Så kan du läsa en vetenskaplig artikel

Så kan du läsa en vetenskaplig artikel

Genom att lära dig känna igen strukturen och beståndsdelarna i den vetenskapliga artikeln blir det lättare att veta vad du ska fokusera på i din läsning, vilket gör det lättare att läsa och förstå innehållet i den. Nedan kan du läsa mer om hur du effektivt kan läsa en vetenskaplig artikel samt hur du kan ladda ner en talsyntes för att få den uppläst.

Strategier för att läsa vetenskapliga artiklar