Skip to main content

Högskolepedagogik: Bibliotekets stöd till studenter

Bibliotekets undervisning

Biblioteket medverkar till studenters lärande i en forskningsförankrad utbildning. Det övergripande målet med bibliotekets undervisning är att studenterna ska utveckla kunskap i att söka information på vetenskaplig nivå samt utveckla ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt till information, informationskällor och informationssökning.

Biblioteket bidrar till måluppfyllelse (exempelvis högskolelagens mål, 1 kap.8§ och utbildningarnas lärandemål) samt möjliggör för studenterna att i sin framtida yrkesroll kunna följa kunskapsutvecklingen inom sitt ämnesområde.

Undervisningen planeras tillsammans med ansvarig lärare. För att uppnå bästa resultat integreras undervisningen i de ordinarie kurserna och ges återkommande, i progression, genom studenternas utbildning. Exempel på hur denna progression kan se ut illustreras här genom progressionsplaner för fyra olika utbildningar på Malmö universitet: Studie- och yrkesvägledarutbildningenKriminologiprogrammetMedie- och kommunikationsvetenskap och Sjuksköterskeprogrammet. 

Exempel på innehåll i bibliotekets undervisning:

  • introduktion till bibliotekets tjänster och resurser 
  • relevanta databaser och informationsresurser för ämnesområdet 
  • var och hur forskning publiceras inom ämnesområdet 
  • sökstrategier och sökteknik 
  • källkritik och sökkritik 
  • referenshantering och referenshanteringsprogram 
  • systematisk informationssökning 

Bibliotekets undervisning ges i olika former beroende på kursens upplägg och studenternas behov, t.ex. föreläsning, workshop och i form av digitalt lärandestöd t.ex. genom sökguiderfilmer och genom moduler i Canvas.

Biblioteket erbjuder även kurser och workshops för doktorander, forskare och lärare.

Boka undervisning

Du som är lärare är välkommen att boka undervisning via vårt bokningsformulär. Du kommer sedan att kontaktas av en av våra undervisande bibliotekarier.