Gå till huvudinnehållet

Odontologi - Tandläkarutbildningen

Strukturera din frågeställning med PICO och PEO

När du jobbar med din frågeställning kan du som en hjälp använda en modell som PICO, som används när du vill söka efter kvantitativa studier, som exempelvis effekten av en intervention eller behandling. Om du istället vill söka efter kvalitativa studier kan du exempelvis använda modellen PEO.

PICO

P - Population

Vilken population ska undersökas?

I - Intervention

Vilken intervention ska undersökas?

C- Control/comparison

Vad ska interventionen jämföras med?

O - Outcome

Vad är möjliga resultat av interventionen?

Frågeställning: Är akupunktur en effektiv behandling mot muntorrhet hos cancerpatienter?

Population Cancerpatienter med muntorrhet
Intervention Akupunktur
Control Läkemedelsbehandling
Outcome Minskad muntorrhet

PEO

P - Population Vilken population ska undersökas?
E - Exposure Vilket tillstånd har populationen eller vad har den exponerats för?
O - Outcome Vilket tema eller vilken effekt ska undersökas?

Frågeställning: Äldres upplevelser av att leva med löständer

Population Äldre 65 år och uppåt
Exposure Löständer
Outcome Erfarenheter

Det finns fler modeller du kan använda för att strukturera din frågeställning, tex SPIDER och SPICE

Källa: Systematisk litteraturöversikt som examensarbete, Karoliska Institutet, Universitetsbiblioteket

Strukturera dina sökord med PICO och PEO

Att använda PICO eller PEO för dina sökblock gör att du kan se att sökningen täcker in de delar av frågeställningen som den ska göra, så att du inte missar relevanta studier. Rätt kombinerade sökblock gör att du både ringar in så mycket som möjligt av de relevanta studierna samtidigt som du avgränsar sökningen till ett avgränsat område. I tabellen nedan ser du ett exempel på hur frågeställningen struktureras enligt PICO samt förslag på blocksökning med både ämnesord och fritextord. Du kan läsa mer ämnesord och fritextord i denna guide.

PICO

Frågeställning: Är akupunktur en effektiv behandling mot muntorrhet hos cancerpatienter?

P - Cancerpatienter Cancer patients
P - Muntorrhet Dry mouth
I - Akupunktur Acupuncture
C - Annan behandling Denna delen söker vi inte efter utan den blir ett av våra inklusionskriterier när vi ska göra urvalet.
O - Minskad muntorrhet Denna delen söker vi inte efter utan den blir ett av våra inklusionskriterier när vi ska göra urvalet.

När du gör din litteratursökning tar du oftast inte med alla delar av din PICO i själva sökningen, det är vanligt att bara söka efter population och intervention.

PEO

Frågeställning: Äldres upplevelser av att leva med löständer

P - Äldre Aged
E - Leva med löständer Dentures
O - Upplevelser Attitudes OR experiences

Vilka delar ska inkluderas i sökningen?

Vilka delar av PICO som ska inkluderas i sökningen kan ibland vara lite svårt att avgöra och det skiftar för olika frågeställningar. Med en modell som PICO är det vanligt att bara söka på Population och Intervention. Control och Outcome lämnas till nästa steg i processen, när det är dags att göra urvalet, och dessa blir istället dina inklusionskriterier.

Använd samma sökord i alla databaser!

För att din sökning ska vara systematisk är det viktigt att du använder samma sökord i alla databaser. Orden i fritext ska alltid vara samma, men ibland har databaser olika ämnesord för samma företeelse. Använd då det ord som är ämnesord i den aktuella databasen och lägg till det som fritextord i de andra databaserna. På samma sätt gör du i de andra databaserna du använder dig av.