Gå till huvudinnehållet

Biomedicinsk vetenskap

Vad är en vetenskaplig artikel?

Vad är en vetenskaplig artikel?

 • Följer ofta en viss struktur (IMRAD)
 • Presenterar forskningsresultat
 • Är skriven av forskare
 • Vetenskaplig granskning av ämnesexperter (peer review)
 • Är utgiven av ett lärosäte eller akademiskt förlag

Läs mer om vetenskapliga texter från Malmö universitetsbibliotek

IMRAD

Alla delar av forskningen ska beskrivas så objektivt och och tydligt som möjligt i en vetenskaplig originalartikel för att studien ska kunna gå att replikera. Inom medicin följer de ofta en särskild struktur, där följande rubriker vanligtvis finns med i artikeln (men de kan vara skrivna med andra ord):

 • I - Introduction
 • M - Methods
 • R - Results
 • And
 • D - Discussion

Förutom ovanstående rubriker brukar även vetenskapliga artiklar ha ett abstrakt, en kort beskrivning av innehållet, referenser i löpande text samt en referenslista.

Peer review

Vetenskaplig granskning av en artikel innan den tillåts publiceras. När en forskare vill publicera en artikel i en tidskrift måste den först granskas av andra forskare inom ämnet, så kallad peer review eller referee-granskning, det innebär ofta att forskaren får tillbaka artikeln från granskaren och måste göra ändringar innan den tillåts publiceras.

OBS! Förväxla inte "peer review" med ordet "literature review" som betyder litteraturöversikt eller "book review" som betyder bokrecension.

Filmen nedan förklarar hur peer review-processen gå till. Klicka på kugghjulet och välj om du vill ha filmen textad.

Tips: kontrollera peer review i Ulrichsweb

I databasen "Ulrichs web" kan du undersöka om tidskriften är peer review eller inte.

Sök på tidskriftens namn och leta under rubriken "Refereed", som är samma sak som peer review.

Ulrichsweb

Du hittar även Ulrichsweb i listan över bibliotekets databaser, "Databaser A-Ö", som finns på bibliotekets startsida.

Olika typer av vetenskapliga studier

Vetenskapliga studier baseras på kvalitativa eller kvantitativa ansatser.

Kvalitativ studiedesign inkluderar fokusgrupper, intervjuer av olika slag, dagböcker och observationer.

Kvantitativa studier inkluderar in-vivo studier på djur eller på människor (kliniska studier) och olika typer av in-vitro studier som utförs i ett laboratorium. I laboratoriestudier detekteras ofta koncentrationer eller mängder av kemiska substanser, celler eller markörer av olika slag. Kliniska studier innefattar diagnostiska tester, olika typer av funktionstester, randomiserade kontrollerade studier (RCT), kohort studier, fall-kontroll studier, punkt-prevalens studier men även enkäter. För att studera effekter av olika typer av interventioner finns det en hierarki där olika studiedesigner har olika bevisvärde.

I evidenspyramiden nedan kan du se att systematiska översikter och metaanalyser rankas högt. Systematiska översikter sammanställer flera studier inom ett avgränsat område och dessa kvalitetsgranskas enligt en specifik metod läs mer här. Metaanalyser är en statistisk dataanalys baserad på dessa studier. Denna typ av studier räknas dock som sekundär eller filtrerade studier.

Randomiserade kontrollerade studier (RCT), Studier där interventionsgruppen jämförs med en slumpvis utvald kontrollgrupp. Studierna kan vara öppna, enkel-blindade eller dubbel-blindade. RCT-design anses vara bästa sättet att undvika bias, systematiska fel.

Kohortstudier, Kohorter är definierade populationer, personer som har vissa definierade egenskaper gemensamt, som i sin helhet följs i ett försök att hos undergrupper fastställa särskiljande kännetecken.

Fallstudier (enkelfallstudier) Fallstudier beskriver en patients medicinska problem och kliniska hantering för vetenskapliga eller pedagogiska syften.

Prevalens avser befintliga fall, medan incidens avser nya fall. Inom epidemiologin finns tre olika sätt att beräkna prevalensen:

 • Punktprevalens:Antalet fall av en hälsohändelse vid en viss tidpunkt.
 • Periodprevalens:Antalet fall av en hälsohändelse i förhållande till en tidsperiod, ofta 12 månader.
 • Livstidsprevalens:Antalet fall av en hälsohändelse i förhållande till den totala livstiden.

Evidenspyramiden

 

 

Pyramid i 6 nivåer. Överst Metaanalyser och Systematiska översikter (filtrerad information). Under Randomiserade kontrollerade studier, Kohortstudier och Fallstudier (ofiltrerad). Nederst Bakgrundsinformation eller Expertutlåtanden.

Evidenspyramiden via https://kib.ki.se/soka-vardera/vardera-information

Hur läser du en vetenskaplig artikel?

Så kan du läsa en vetenskaplig artikel

Genom att lära dig känna igen strukturen och beståndsdelarna i den vetenskapliga artikeln blir det lättare att veta vad du ska fokusera på i din läsning, vilket gör det lättare att läsa och förstå innehållet i den. Nedan kan du läsa mer om hur du effektivt kan läsa en vetenskaplig artikel samt hur du kan ladda ner en talsyntes för att få den uppläst.

Strategier för att läsa vetenskapliga artiklar