Gå till huvudinnehållet

Sökguide till Självständigt arbete på grundnivå (SAG) i lärarutbildning

Hur redovisar ni era sökningar?

I ert självständiga arbete utgörs metoden av informationssökningen. Ni ska därför redogöra för sökord, var ni har sökt (i vilka databaser) och urvalskriterier vid informationssökningen. Redovisningen av sökningen ska klargöra för  läsarna hur ni gått tillväga när ni har sökt

Ni kommer troligen att göra många sökningar längs vägen innan ni kommer fram till "den bästa sökningen". Den slutgiltiga sökningen ska ge er relevant material att göra ett urval från och fånga in ett hanterbart antal träffar/artiklar. Observera att de sökningar som ska redovisas är bara de som leder er fram till litteratur ni slutligen använder er av. 

Det finns ingen generell standard för hur en sökning ska dokumenteras och redovisas. Det kan ske i löpande text eller i tabellformat. Om ni har fått särskilda anvisningar eller mallar som rekommenderas i er kurs, så är det de som ska användas.  Det som bör finnas med i redovisningen är: 

  • datum för sökningen
  • vilka databaser ni har sökt i
  • val av sökord (och hur dessa kombinerats)
  • avgränsningar (peer review, publikationsår...)
  • antal träffar
  • valda artiklar som inkluderas i fördjupningsarbetet

Tips!

I databaserna kan ni gå tillbaka och se hur ni gjort era sökningar, dvs ni ser sökhistoriken. Leta efter länken "recent searches" alt. "search history" i databaserna så har ni en dokumentation i detalj på alla de sökningar ni gjort.  Detta är till stor hjälp när ni ska  redogöra för hur ni sökt. Här syns hur ni kombinerat sökorden och vilka begränsningar ni använt. Exempel på hur det kan se ut i databasen ERC:

Obs! För att spara era sökningar måste ni logga in på ert konto som ni skapat i databasen (se flik 5 i denna guide).

Här ser ni två olika förslag på hur redovisningen kan skrivas. En i löpande text och en i tabellform.

Redovisning i löpande text: 
Vi gjorde en sökning i databasen ERC (191002) Sökorden som användes (och hur de kombinerades) är följande:

"class councils" OR "student councils" OR "pupil councils" OR "school councils" OR "student government" 
AND
"student influence" OR "student participation" OR "pupil participation" OR "pupil influence"

Detta gav oss 194 träffar.

Sökningen begränsades därefter till vetenskapliga artiklar (peer review). Detta gav oss 124 träffar. Sen begränsade vi till de artiklar som publicerats från 2000 till 2019 (Publication/Published date) och fick då 49 träffar.

Genom att läsa titel och abstract valdes ​7 artiklar ut som var relevanta för vår frågeställning. 

Redovisning i tabellform:

Hur redovisar jag andra sökningar (än databassökningar) som har lett fram till relevanta källor? 

Dessa kan beskrivas i löpande text, förslagsvis med rubrik "kompletterande sökningar". Här är några exempel:

  • Jag använde mig av kedjesökning genom att gå igenom referenslistorna i funna artiklar vilket gav följande relevanta referenser...
  • Jag sökte direkt i tidskriften X med sökorden x och x och fann följande relevanta referenser...
  • Genom Google Scholars citeringssökning fann jag följande relevanta referenser...