Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Sökguide till Självständigt arbete på grundnivå (SAG) i lärarutbildning

Litteratursökning för att överblicka  kunskapsläget. Vad innebär det?

I er kunskapsöversikt ska ni ringa in det aktuella kunskapsläget kring ert valda problemområde. Kunskapsöversikten ska vara en översiktlig sammanställning och analys av en större mängd befintlig och systematiskt insamlad kunskap. I lärandemål 2 står det att ni ska Systematiskt kunna söka, göra ett urval av samt kritiskt granska skilda informationskällor med relevans för det aktuella problemområdet (Ur kursguiden s. 12). 

Vad menas med att söka systematiskt? 

För att ni ska kunna uttala er om kunskapsläget måste litteratursökningen utformas så att aktuell och relevant forskning fångas in. Det betyder att ni ska söka på ett medvetet och strukturerat sätt genom att:

  • söka i mer än en databas.
  • redogöra för vilka databaser ni sökt i, vilka sökord ni använt och hur ni har sökt. 
  • beskriva hur ni avgränsat er sökning, till exempel: peer review, år, åldersinriktning, länder.
  • transparens och reproducerbarhet ska prägla arbetssättet, dvs. ni ska förmedla till läsaren hur ni sökt er fram till tidigare forskning.

Vetenskapliga texter - vad är det?

Inom pedagogik och utbildningsvetenskap kan forskning publiceras i form av vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter, avhandlingar och böcker/bokkapitel. Titta gärna på bibliotekets film där vi resonerar om olika typer av vetenskapliga texter inom pedagogik och utbildningsvetenskap:

Osäkra på om artikeln ni hittat är vetenskaplig?

  • En vetenskaplig artikel innehåller som vi skrev ovan oftast (men inte alltid) de här delarna: en inledande sammanfattning (abstract), introduktion, metod, resultat, diskussion, referenser.
  • Sök på tidskriftens namn i Tidskrifter A-Ö. Vetenskapliga tidskrifter är märkta med "Peer reviewed".
  • Är du fortfarande osäker på om artikeln är vetenskaplig? Följ stegen i vår guide!

Ni kan läsa mer om vetenskapliga texter på bibliotekets webbplats. Här finns t.ex. en film om peer review

Svårt att läsa vetenskapliga artiklar?

De vetenskapliga artiklarna är ofta skrivna på engelska, vilket kan vara en utmaning. Biblioteket och skrivverkstaden har tillsammans skapat en guide med tips och strategier för att läsa vetenskapliga artiklar. Innan ni börjar läsa kan det vara bra att känna till den vetenskapliga artikelns struktur och beståndsdelar. Detta gör att ni enklare kan navigera i texten och veta vad ni ska fokusera på i er läsning. I denna film får ni tips om hur ni kan gå tillväga: