Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sökguide till Självständigt arbete på grundnivå (SAG) i lärarutbildning

Litteratursökning för att överblicka kunskapsläget. Vad innebär det?
I er kunskapsöversikt ska ni ringa in det aktuella kunskapsläget kring ert valda problemområde. Kunskapsöversikten ska vara en översiktlig sammanställning och analys av en större mängd befintlig och systematiskt insamlad kunskap. I lärandemål 2 står det att ni ska Systematiskt kunna söka, göra ett urval av samt kritiskt granska skilda informationskällor med relevans för det aktuella problemområdet (Ur kursguiden s. 12). 

Vad menas med att söka systematiskt? 
För att ni ska kunna uttala er om kunskapsläget måste litteratursökningen utformas så att aktuell och relevant forskning fångas in. Det betyder att ni ska söka på ett medvetet och strukturerat sätt genom att:

  • söka i mer än en databas.
  • redogöra för vilka databaser ni sökt i, vilka sökord ni använt och hur ni har sökt. 
  • beskriva hur ni avgränsat er sökning, till exempel: peer review, år, åldersinriktning, länder. 
  • transparens och reproducerbarhet ska prägla arbetssättet, dvs. ni ska förmedla till läsaren hur ni sökt er fram till tidigare forskning.

Vetenskapliga texter - vad är det?
Inom pedagogik och utbildningsvetenskap kan forskning publiceras i form av vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter, avhandlingar och böcker/bokkapitel. Titta gärna på bibliotekets film där vi resonerar om olika typer vetenskapliga texter inom pedagogik och utbildningsvetenskap:

Mer om vetenskapliga texter finns att läsa på bibliotekets webbsida Vad är en vetenskaplig text. Här finns t.ex. en film om peer reviewDe vetenskapliga artiklarna är ofta skrivna på engelska, vilket kan vara en utmaning. Biblioteket och skrivverkstaden har tillsammans skapat en guide med tips och strategier för att läsa vetenskapliga artiklar