Gå till huvudinnehållet

Systematiska översikter

Hej!

I denna guide har vi valt ut informationsresurser som kan underlätta för dig som ska söka litteratur till en systematisk översikt med inriktning mot medicinska ämnesområden. Guiden är skapad av Lärarlag medicin på Malmö universitetsbibliotek.

Systematiska översikter

En systematisk översikt är en forskningsmetod där man utgår från en preciserad fråga och sedan på ett systematiskt sätt söker fram och granskar relevanta studier som kan besvara frågan. 

Enligt SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) kännetecknas en systematisk översikt av följande punkter:

  • En preciserad fråga/problem.
  • Reproducerbarhet: redovisning av urvalskriterier (inklusions- och exklusionskriterier) för att sålla fram den relevanta litteraturen samt strategier för sökning och kvalitetsgranskning. 
  • Systematisk sökning efter all relevant litteratur för den fråga eller problem som behandlas.
  • Kvalitetsgranskning av samtliga studier som uppfyller urvalskriterierna. 
  • Extraktion av data och tabellering från de studier som har kvalitetsgranskats. 
  • Sammanvägning av resultaten i till exempel en metaanalys. 
  • En bedömning av hur välgrundade resultaten är (evidensgradering).

(Källa: SBU. Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten: en metodbok. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2020. Available from: https://www.sbu.se/metodbok.)

Läs mer här:

Hur kan vi på biblioteket hjälpa dig?

Om du är forskare vid Malmö universitet och ska göra en systematisk översikt kan du kontakta oss på biblioteket för att diskutera vidare kring hur vi kan samarbeta. På den här sidan kan du läsa mer om hur samarbetet kan gå till.

Kontakta gärna biblioteket om du har fler frågor om systematiska översikter och systematiska sökningar: biblioteket@mau.se