Skip to main content

Vårdvetenskap: Vetenskapliga texter

vetenskapliga texter

Nästan alla artiklar och texter inom ämnesområdet vårdvetenskap  kännetecknas av att de följer en viss struktur. Karolinska institutets bibliotek beskriver det utförligt här. Alla delar av forskningen ska beskrivas så objektivt och tydligt som möjligt för att andra forskare ska kunna följa tillvägagångssättet. Allt som skrivs ska ha tydliga referenser så att man kan återsöka informationen.

Läs mer om vetenskapliga texter här

Peer review

De flesta vetenskapliga tidskrifter expertgranskar artiklar, det kallas peer review. Det innebär att inskickade artiklar granskas och godkänns av experter inom området.Om du vill veta om artikeln är peer-reviewed så framgår det ofta i databasen eller i artikeln. Du kan också söka fram tidskriftens hemsida för att se hur de hanterar publicering av artiklar.

OLIKA TYPER AV ARTIKLAR

Orginalartikel - En artikel som publicerar ny forskning.

Reviewartikel - I en reviewartikel eller översiktstartikel samlar man originalartiklar och går igenom resultaten. Reviewartiklar är ett bra sät att få en översikt över ämnet.

Systematiska litteraturöversikter (Systematic Review) - är en särskild typ av översiktsartikel där man har gått igenom samtliga studier eller artiklar som är viktiga för frågeställningen.

Metaanalys - Många översiktsartiklar innehåller en metaalays som som går igenom det samlade resultatet och drar statistiska slutsatser.