Gå till huvudinnehållet

Ledarskap och organisation - systematisk forskningsöversikt

Inkludera och värdera artiklar

Börja med att läsa titlarna på artiklarna. För de artiklar som verkar motsvara din frågeställning går du vidare och läser artiklarnas abstrakt, för att sen avgöra om du vill gå vidare och läsa hela artikeln i fulltext. Innan du läser hela artikeln kan det vara bra att kontrollera att de artiklar du vill inkludera är vetenskapliga.

Möter de inkluderade artiklarna dina inklusionskriterier?

När du vet att de inkluderade artiklarna är vetenskapliga kan du gå vidare med granskningen för att läsa hela artikeln och inkludera de som möter dina inklusionskriterier. Du kan exempelvis ställa följande frågor:

 • Studiepopulation: Studeras samma population som du vill undersöka med din frågeställning?
 • Studiedesign: Vilken metod har använts, kvalitativ eller kvantitativ? Din frågeställning styr vilken studiedesign artiklarna ska ha
 • Aktualitet: Är artikelns resultat fortfarande aktuell, eller behöver du söka fram nyare studier? Om det inte finns så mycket publicerat så kanske du behöver använda äldre studier

Kritiskt värdera de inkluderade artiklarna

De huvudkriterier som används för att bedöma den vetenskapliga tillförlitligheten är i stort samma för både kvantitativa som kvalitativa artiklar, där det bör finnas ett väldefinierat syfte, tydligt beskrivet urval, metod, analys och resultat. Dock skiljer sig de frågor du kan använda för bedömningen lite åt, eftersom den kvantitativa metoden används för att ange numeriska samband vilket den kvalitativa inte gör.

Granska och bedöma kvantitativa studier

 • Forskningsfråga: Är hypotesen klart och tydligt formulerad?
 • Studiepopulation: Framgår det vilka studiedeltagarna är? Hur stor är undersökningsgruppen?
 • Urval: Hur har urvalet gjorts? Är urvalet kontrollerat? Är det randomiserat och i så fall hur?
 • Datainsamling: Är datainsamlingsmetoden lämplig utifrån forskningsfrågan?
 • Resultat (Outcome): Vilket är resultatet och är det tillförlitligt?

Granska och bedöma kvalitativa studier

 • Forskningsfråga: Är syftet tydligt formulerat? Är det lämpligt att använda kvalitativ metod för att besvara syftet?
 • Urval: Hur har urvalet gjorts?
 • Datainsamling: Är datainsamlingsmetoden lämplig utifrån forskningsfrågan?
 • Analys: Framgår det tydligt hur analysen gjorts? Är analysen förankrad i data?
 • Forskarroll: Har forskarna granskat sin egen roll och påverkan (bias)?
 • Resultat (Outcome): Framgår resultatet tydligt? Verkar det rimligt?