Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sökguide termin 4 Polisprogrammet

Sökguide för examensarbete

Lärandemål
Denna sökguide är ett stöd för att genomföra litteratursökningar till er uppsats i kursen "Vetenskapliga perspektiv på polisiärt arbete​" och ska stödja er att uppnå kursens lärandemål 2:
"utifrån en genomgång av vetenskaplig litteratur redogöra för en avgränsad del av ett forskningsområde av relevans för ett polisiärt arbetsområde"

Så använder du guiden

  • Sökguiden vägleder er stegvis genom processen att söka efter vetenskapliga texter med koppling till era frågeställningar.
  • Med hjälp av innehållet i flikarna till vänster får ni stöd i var ni kan söka, hur ni kan söka och hur ni kan dokumentera ert tillvägagångssätt vid litteratursökningen.
  • Genom att följa stegen följer ni också de krav som metoden ställer på litteratursökningen för uppsatsen.

Mer om systematiska översikter

Vill du fördjupa dig i forskningsmetoden systematisk översikt finns det en guide som beskriver och vägleder dig genom metoden på ett mer ingående sätt. Den här guiden riktar sig främst till doktorander och forskare men är användarbar även för studenter som vill utforska metoden.

Sökguide för systematiska översikter