Gå till huvudinnehållet

Sökguide till fördjupningsarbetet T4

Litteratursökning för att fånga in kunskapsläget - vad innebär det?

I er kursguide finns beskrivet att ni ska relatera era problem- och frågeställningar till aktuellt kunskapsläge. Införskaffandet av forskning kopplat till era respektive fördjupningsarbeten kommer att ske med hjälp av litteratursökning (se lärandemål 2).

För att kunna uttala er om kunskapsläget måste litteratursökningen utformas så att aktuell och relevant forskning fångas in. För att få ett bra och relevant urval av vetenskapliga studier att välja mellan är det viktigt att ni söker på ett medvetet och strukturerat sätt. Ni kommer att ha en systematisk ansats i era litteratursökningar vilket innebär att:

 • ni ska söka efter vetenskapliga artiklar i mer än en databas.
 • ni ska redogöra för vilka databaser ni har sökt i, vilka sökord ni har använt  och hur ni har sökt. 
 • ni ska beskriva hur ni har avgränsat er sökning T.ex. Peer review, år etc. 
 • transparens och reproducerbarhet ska prägla arbetssättet, dvs. ni ska förmedla till läsaren hur ni sökt er fram till tidigare forskning.

Observera att ni inte, inom ramen för denna kurs, kommer att kunna ge en fullständig bild av kunskapsläget. Det viktiga är att ni lyfter fram kunskap som är relevant för ert syfte och era frågeställningar. 

Genom universitetsbibliotekets databaser kommer ni söka efter vetenskapliga artiklar. Vetenskapliga artiklar är den vanligaste formen för att publicera forskningsresultat. Inom socialt arbete kan forskning även publiceras i form av rapporter, avhandlingar och bokkapitel. Men det är vetenskapliga artiklar som ni kommer att använda för att besvara era frågeställningar i ert fördjupningsarbete. Kapitlet skall baseras på minst 9-12 vetenskapligt granskade (peer-reviewed) artiklar.

Vetenskapliga artiklar och tidskrifter

I en vetenskaplig artikel skriver och presenterar en eller flera forskare sin forskning. En vetenskaplig artikel publiceras i en vetenskaplig tidskrift. I vetenskapliga tidskrifter är artiklarna är granskade av andra forskare. Sådan granskning brukar kallas peer review eller referee-granskning. Målgruppen för vetenskapliga tidskrifter är andra forskare. Tidskrifterna utgör en kanal för forskare att sprida sin forskning och ta del av andra kollegors forskning.

En vetenskaplig artikel innehåller oftast (men inte alltid) de här delarna:

 • Abstract​
 • Introduktion
 • Metod
 • Resultat
 • Diskussion
 • Referenser

Osäkra på om artikeln ni hittat är vetenskaplig?

 • En vetenskaplig artikel innehåller som vi skrev ovan oftast (men inte alltid) de här delarna: en inledande sammanfattning (abstract), introduktion, metod, resultat, diskussion, referenser.
 • Sök på tidskriftens namn i Tidskrifter A-Ö. Vetenskapliga tidskrifter är märkta med "Peer reviewed".
 • Är du fortfarande osäker på om artikeln är vetenskaplig? Följ stegen i vår guide!

Ni kan läsa mer om vetenskapliga texter på bibliotekets webbplats. Här finns t.ex. en film om peer review

Svårt att läsa vetenskapliga artiklar?

De vetenskapliga artiklarna är ofta skrivna på engelska, vilket kan vara en utmaning. Biblioteket och skrivverkstaden har tillsammans skapat en guide med tips och strategier för att läsa vetenskapliga artiklar. Innan ni börjar läsa kan det vara bra att känna till den vetenskapliga artikelns struktur och beståndsdelar. Detta gör att ni enklare kan navigera i texten och veta vad ni ska fokusera på i er läsning. I denna film får ni tips om hur ni kan gå tillväga: