Gå till huvudinnehållet

Sökguide till fördjupningsarbetet T4

Hur dokumenterar ni era sökningar?

Genom att dokumentera era sökningar slipper ni merarbete senare (när ni ska redovisa era sökningar) och det gör det enklare att hålla reda på vilka sökord ni testat och var ni sökt. Klokt att dokumentera är:
-Namn på databas
-Datum för sökningen
-Söktermer som använts och hur de har kombinerats
I databasernas sökhistorik (recent searches) kan du följa hur du sökt. Ett tips för dokumentation är att klippa och klistra från databasernas sökhistorik. Se mer om detta nedan.

Hur redovisar ni era sökningar?

Ur kursguiden s. 6​:
"Metodavsnittet i fördjupningsarbetet utgörs av en redogörelse för ert tillvägagångssätt vid litteratursökning. Där förmedlar ni till läsaren hur ni sökt er fram till, och avgränsat, den forskning ni bedömer som relevant för att besvara era frågeställningar. Här kan ingå vilka sökord ni arbetat med, vilka kriterier för inkludering respektive exkludering av litteratur som ni kommit fram till och annat av vikt för att få en förståelse för era ställningstaganden."


Redovisning av er sökning ska alltså klargöra för läsarna hur ni gått tillväga när ni sökt. Ni kommer säkerligen göra många testsökningar längs vägen innan ni kommer fram till en sökning som ger er ett bra sökresultat (d.v.s. en sökning som ger en rimlig träffmängd och som verkar ge er relevant material att göra ett urval från). Ni ska alltså INTE redovisa alla sökningar ni gör utan endast den sökning/de sökningar som leder er fram till litteratur ni slutligen använder er av. 

Redogörelsen kan göras i form av en tabell, en beskrivande text eller annat som behövs för att åskådliggöra sök- och urvalsprocessen för läsaren. Det centrala är att visa för läsaren hur processen har sett ut och vilka argument som funnits för sökning, urval, och avgränsningar av er tidigare forskning.
Det som bör finnas med i redovisningen är: 
- datum för sökningen
​- val av databaser
- sökord (hur dessa kombinerats)
- avgränsningar (peer review, år...)
- antal träffar
- antal relevanta titlar/lästa abstracts
- antal lästa artiklar i fulltext
- antal valda artiklar som inkluderas i fördjupningsarbetet utifrån era inkluderings- och exkluderingskriterier. 

Tips!
I databaserna kan ni gå tillbaka och se hur ni gjort era sökningar, dvs ni ser sökhistoriken. Leta efter länken recent searches alt. search history i databaserna så har ni en dokumentation
 i detalj på alla de sökningar ni gjort. Detta är till stor hjälp när ni ska  redogöra för hur ni sökt. Här syns hur ni kombinerat sökorden och vilka begränsningar ni använt. OBSERVERA att sökningarna och sökhistoriken försvinner när ni stänger ner webbläsaren och eller varit inaktiva en längre stund. Glöm inte att spara eller dokumentera på annat sätt.
Exempel på hur det kan se ut i databasen PsychINFO:

Bild som illustrerar hur sökhistoriken ser ut i databasen.

Obs! För att spara era sökningar måste ni logga in på ert konto som ni skapat i databasen (se flik 5 i denna guide).

 

Här ser ni olika förslag på hur redovisningen kan skrivas i tabellform:

Tabellmall för redovisning 

Tabellmall för redovisning_med exempel 

​​​​

Hur redovisar jag andra sökningar (än databassökningar) som har lett fram till relevanta källor? 

Dessa kan beskrivas i löpande text, förslagsvis med rubrik "kompletterande sökningar". Här är några exempel:

  • Jag använde mig av kedjesökning genom att gå igenom referenslistorna i funna artiklar vilket gav följande relevanta referenser...
  • Jag sökte direkt i tidskriften X med sökorden x och x och fann följande relevanta referenser...
  • Genom Google Scholars citeringssökning fann jag följande relevanta referenser...