Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Sökguide till fördjupningsarbetet T4

Hur dokumenterar ni era sökningar?

Genom att dokumentera era sökningar slipper ni merarbete senare (när ni ska redovisa era sökningar) och det gör det enklare att hålla reda på vilka sökord ni testat och var ni sökt. Klokt att dokumentera är:
-Namn på databas
-Datum för sökningen
-Söktermer som använts och hur de har kombinerats
I databasernas sökhistorik (recent searches) kan du följa hur du sökt. Ett tips för dokumentation är att klippa och klistra från databasernas sökhistorik. Se mer om detta nedan.

Hur redovisar ni era sökningar?

Ur kursguiden s. 4​:
Införskaffandet av tidigare forskning kopplat till era respektive fördjupningsarbeten kommer att ske med hjälp av litteratursökning (se lärandemål 2). Det skall finnas ett avsnitt i fördjupningsarbetet där ni förmedlar till läsaren hur ni sökt er fram till tidigare forskning. Här kan ingå vilka sökord ni arbetat med, vilka kriterier för inkludering respektive exkludering av litteratur som ni kommit fram till och annat av vikt för att få en förståelse för era ställningstaganden. Det är lämpligt att inleda kapitlet med en sådan redogörelse.


Redovisning av er sökning ska alltså klargöra för läsarna hur ni gått tillväga när ni sökt. Ni kommer säkerligen göra många sökningar längs vägen innan ni kommer fram till "en perfekt sökning" (d.v.s. en sökning som ger en bra träffmängd och som verkar ge er relevant material att göra ett urval från). Ni ska alltså INTE redovisa alla sökningar ni gör utan endast den sökning/de sökningar som leder er fram till litteratur ni slutligen använder er av. 

Det finns ingen generell standard för hur en sökning ska dokumenteras och redovisas. Det som bör finnas med i redovisningen är: 
- datum för sökningen
​- val av databaser
- sökord (hur dessa kombinerats)
- avgränsningar (peer review, år...)
- antal träffar
- antal relevanta titlar/lästa abstracts
- antal lästa artiklar i fulltext
- antal valda artiklar som inkluderas i fördjupningsarbetet utifrån era inkluderings- och exkluderingskriterier. 

Tips!
I databaserna kan ni gå tillbaka och se hur ni gjort era sökningar, dvs ni ser sökhistoriken. Leta efter länken recent searches alt. search history i databaserna så har ni en dokumentation
 i detalj på alla de sökningar ni gjort. Detta är till stor hjälp när ni ska  redogöra för hur ni sökt. Här syns hur ni kombinerat sökorden och vilka begränsningr ni använt.
Exempel på hur det kan se ut i databasen PsychINFO:

Obs! För att spara era sökningar måste ni logga in på ert konto som ni skapat i databasen (se flik 5 i denna guide).

 

Här ser ni olika förslag på hur redovisningen kan skrivas i tabellform:

Tabellmall för redovisning 

Tabellmall för redovisning_med exempel 

​​​​

Hur redovisar jag andra sökningar (än databassökningar) som har lett fram till relevanta källor? 

Dessa kan beskrivas i löpande text, förslagsvis med rubrik "kompletterande sökningar". Här är några exempel:

  • Jag använde mig av kedjesökning genom att gå igenom referenslistorna i funna artiklar vilket gav följande relevanta referenser...
  • Jag sökte direkt i tidskriften X med sökorden x och x och fann följande relevanta referenser...
  • Genom Google Scholars citeringssökning fann jag följande relevanta referenser...