Gå till huvudinnehållet

Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet

Att söka strukturerat till en scoping review/ litteraturöversikt- vad innebär det?

I ert fördjupningsarbete, på termin 4, ska ni göra en litteraturöversikt i form av en scoping review. En scoping review är en översiktsstudie som syftar till att ge en bild av den forskning som finns publicerad inom ett ämnesområde. Syftet är att ge en överblick och på ett mer övergripande plan urskilja centrala teman.
Metoden för att fånga in relevant forskning för er frågeställning är litteratursökning i databaser. Sökmetodiken ni använder hämtar inslag från av den typ av litteratursökning som används för systematiska översikter (eng. systematic reviews). Ni förväntas att ha ett strukturerat tillvägagångssätt när ni gör era litteratursökningar.


VAD MENAS MED ATT SÖKA STRUKTURERAT?

Syftet med att söka på ett strukturerat sätt är att få ett så bra och uttömmande sökresultat som möjligt. Sökstrategin ska utformas så att aktuell och relevant forskning fångas in. Utmärkande för en strukturerad sökning är att sökprocessen utförs steg för steg.

Strukturerad sökning - steg för steg

I dokumentet nedan går vi igenom hur en strukturerad sökprocess kan se ut.

Användbara resurser