Gå till huvudinnehållet

Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet

Tidigare forskning - vad är det? 

När du skriver uppsats eller examensarbete under din utbildning behöver du sätta in ditt uppsatsämne i ett större sammanhang och relatera till tidigare forskning. Du behöver beskriva vilken forskning som gjorts på området, både svensk och internationell. Du använder dig då framförallt av vetenskapliga texter. 

Kännetecknande för den vetenskapliga texten är att:
- det är forskaren/forskarna själva som skriver för att presentera forskningsresultat.
- texten granskas alltid av ämneskunniga innan publicering.
- den vetenskapliga texten redogör tydligt för syfte, tidigare forskning, metod, resultat och slutsatser av forskningen.

Vetenskapliga texter inom handikapp- och rehabiliteringsvetenskap

Inom handikapp- och rehabiliteringsvetenskap är de vanligaste formerna för vetenskapliga texter:
- vetenskapliga artiklar
- böcker (även kallat monografier)
- bokkapitel (i antologier)
- rapporter och olika sammanställningar av forskning (till exempel forskningsöversikter)

Titta gärna på filmen från Linköpings universitetsbibliotek där de resonerar om olika typer av vetenskapliga texter:

Vad menas med primär- respektive sekundärlitteratur?

Man brukar skilja på på primärlitteratur och sekundärlitteratur. Primärlitteratur är de publikationer där forskarna själva presenterar sina studier medan sekundärlitteratur är de publikationer där andra författare än forskarna skriver om forskningsresultaten. Denna film från Linnéuniversitets bibliotek beskriver detta på ett lite mer utförligt sätt:

Hittat en artikel men är osäker på om den är vetenskaplig?

Om du är osäker på om artikeln du hittat är vetenskaplig kan du kontrollera följande:

  • En vetenskaplig artikel innehåller oftast (men inte alltid) de här delarna: en inledande sammanfattning (abstract), introduktion, metod, resultat, diskussion, referenser.
  • Sök på tidskriftens namn i Tidskrifter A-Ö. Vetenskapliga tidskrifter är märkta med "Peer reviewed".
  • Är du fortfarande osäker på om artikeln är vetenskaplig? Följ stegen i vår guide!

Du kan läsa mer om vetenskapliga texter på bibliotekets webbplats. Här finns t.ex. en film om peer review

Svårt att läsa vetenskapliga artiklar?

De vetenskapliga artiklarna är ofta skrivna på engelska, vilket kan vara en utmaning. Biblioteket och skrivverkstaden har tillsammans skapat en guide med tips och strategier för att läsa vetenskapliga artiklar. Innan du börjar läsa kan det vara bra att känna till den vetenskapliga artikelns struktur och olika delar. Detta gör att du enklare kan navigera i texten och veta vad du ska fokusera på i din läsning. I denna film från Studiestöd och Bibliotek vid Högskolan Väst får du tips om hur du kan gå tillväga: